DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2018

Persbericht

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2018

Comarch

PERSBERICHT – 24/10/2018

LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2018

Op 24 oktober vond de 19de editie plaats van de Levensverzekeringsawards DECAVI.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door de groep VWD gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

Voor deze editie 2018, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.

– Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, Addactis Belux.

– Philippe Muys, Voorzitter, Feprabel.

– Marc Willame, Associate, Ensur.

– Erik Van Camp, Onder-Voorzitter, IABE

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, SCOR Global Life, Axis, Degroof Petercam Asset Management, Ensur en Comarch.

De laureaten

Wij vermelden hieronder, per categorie, de laureaten (in het vet).

Mijn Pensioen Particulieren

  • Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – sparen)

FEDERALE Verzekering (Vita Pensioen)

De palm wordt dit jaar nog aan FEDERALE Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste 5 jaar met haar Vita Pensioen excellente rendementen geeft: 2,30 % in 2017, 2,40 % in 2016, 3 % in 2015, 3,40 % in 2014 en 3,30 % in 2013. Het product is beschikbaar vanaf een storting van min. 125 EUR of 50 EUR per domiciliëring. De intrestvoet is gewaarborgd voor een duur van 1 jaar en bedraagt op vandaag 1,25%.

Daarenboven zijn er verschillende gratis uitstapmogelijkheden (aankoop van een onroerend goed in België…) en een aanvullende overlijdensdekking van 30% bovenop het gespaarde bedrag.

  • Gamma Multi-support Tak 21-23

Fidea (Flexibel Saving Plan)

Het Flexibel Saving Plan is een levensverzekering met een door de verzekeraar gewaarborgde rentevoet (tak 21-luik) en/of een investering in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Naast talrijke aanvullende waarborgen (overlijden), valt het gerealiseerd rendement van 2% in 2017 (voor het gedeelte in het tak 21-luik) op, alsook de gewaarborgde rentevoet van 1%, het talrijke aantal fondsen (21) en het minimumbedrag per storting (40 EUR en 480 EUR per jaar).

Binnen deze levensverzekering is het mogelijk om de financiële optie ‘winstdeling tak 23’ te onderschrijven op de reserve in het tak 21-luik. Dit betekent dat indien er een winstdeling wordt toegekend, deze automatisch wordt belegd in het tak 23luik. De verzekeringnemer bepaalt in welk beleggingsfonds de winstdeling belegd wordt.

  • Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Gemengd fonds

Allianz Benelux (AI Strategy Dynamic)

Het fonds AI Strategy Dynamic wordt aangeboden de producten Plan for Life + en Allianz Invest (deze producten combineren tak 21 en tak 23. Voor de tak 23 fondsen is het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen). De activa zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Strategy 75. Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 75% belegt in internationale aandelen en voor 25% in euro-obligaties met een middellange looptijd.Op 31 juli 2018 bedroegen de jaarlijkse rendementen van dit gemengd fonds 7,27% op 1 jaar en 5,19% op 3 jaar.

Buiten de mogelijkheid om een specifieke overlijdenswaarborg te onderschrijven, wijzen we op de mogelijkheid om gratis uit te stappen (geen uitstapkosten indien er slechts één opname per jaar is van maximum 10% van de storting en er minstens één jaar verlopen is tussen de storting en de eerste opname), een basisinleg van 6.200 EUR (met bijkomende stortingen van 1.250 EUR) en volgende gratis opties: dynamische risicobeperking (om het risico op waardevermindering tegenover het hoogste niveau van het fonds te beperken), stapgewijs dynamiseren van het spaartegoed (om aan een gemiddelde koers te kopen) en actief beheer van de meerwaarden (om de meerwaarden veilig te stellen).

 Mijn Pensioen Zelfstandigen

  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AG Insurance (VAPZ)

Naast een mooi rendement – dat behoort tot de beste op de markt – (2,15 % in 2017 en 2,25 % in 2016) biedt het gamma gelinkt aan het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen van AG Insurance een ruim aanbod aan mogelijkheden op sociaal vlak, met verschillende solidariteitsprestaties: een premievrijstelling in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een tussenkomst gestort op het contract in geval van moederschap en, in geval van overlijden, een overlevingsrente gedurende 10 jaar voor de begunstigde van het contract.

AG Insurance voorziet bovendien een maandelijkse rente gedurende één jaar in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een eenmalige forfaitaire tussenkomst in geval van zware ziekte tijdens de beroepsloopbaan en een bedrag van 100 EUR voor de pasgeborene op de rekening van de moeder.

  • Individuele pensioentoezegging (IPT)

FEDERALE Verzekering (F-Manager VIP)

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt FEDERALE Verzekering haar klanten een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + winstdeelnames) zonder te raken aan haar solvabiliteit (2,30 % in 2017, 2,40% in 2016, 3 % in 2015, 3,40 % in 2014 en 2013). En dan mogen we niet vergeten dat de kosten bij de laagste van de markt zijn, dat een competitieve intrestvoet gewaarborgd is en dat een ISO 9001-gecertificeerde dienst de kwaliteit van de geleverde service aan de verzekerden garandeert. Het is voor de 6de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie. De huidige gewaarborgde intrestvoet bedraagt 1,25%.

Mijn Risico

  • Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

– NN (Hypo Care)

Hypo Care is één van de oplossingen van NN die een antwoord biedt op een cruciale beschermingsbehoefte van onze klant, mede dankzij de interessante aanvullende waarborgen in geval van kanker op arbeidsongeschiktheid.

Hypo Care bezit de volgende kenmerken:

a) een scherpe tarifering;
b) de mogelijkheid om een verzekering op 2 hoofden af te sluiten;
c) “Relax”: de mogelijkheid om de premie te betalen op de volledige duur van het contract (niet enkel op 2/3 van de duur): het bedrag van de premie is zo lager;
d) geen bijpremie voor diabetespatiënten (mits bepaalde voorwaarden);
e) interessante aanvullende waarborgen:

– kanker: deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer de verzekerde (en de partner) of een minderjarig kind getroffen wordt door kanker (max. 50.000 EUR en wachttijd van 6 maanden);

– arbeidsongeschiktheid: in een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit (gedurende max. 24 maanden).

AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan en hun gezin te dekken in geval van overlijden. Deze maatschappij biedt zeer competitieve tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar).

 

  •      Uitvaartverzekering– DELA (DELA Uitvaartzorgplan)

DELA is dé specialist in uitvaartverzekeringen met bijstand door een consulent nabestaandenzorg. Het Uitvaartzorgplan is een kapitaalsverzekering (van het levenslange type, maar met beperkte betaaltermijn) met hulp op het vlak van administratieve afhandelingen. Het voordeel van dit product bestaat erin dat het niet alleen een financiële oplossing biedt, maar DELA begeleidt de nabestaanden tevens bij de praktische en administratieve stappen na het afscheid.

Na de uitvaart stuiten nabestaanden immers vaak op allerlei zaken die nog geregeld moeten worden. De consulent nabestaandenzorg van DELA begeleidt en adviseert hen over afwikkelingen met leveranciers van nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, telefoon, internet, enz. En dat is niet alles. Dankzij hun persoonlijke MijnDELA account raadplegen en beheren klanten eenvoudig én in alle veiligheid hun polis online, alsook hun persoonsgegevens en voorkeuren. Bovendien kunnen klanten en niet-klanten hun uitvaartwensen vrijblijvend bewaren en updaten in een digitale wilsbeschikking op dela.be. DELA wil er zijn voor mensen: voor, tijdens en na de uitvaart.
Want iedereen heeft recht op een waardig afscheid.

#voorelkaar

  • Mijn Gewaarborgd inkomen

DKV (Plan GI Continuity + Exo)

Het Plan GI Continuity+ Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen, bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval) en biedt een levenslange dekking tegen zorgbehoefte dankzij de automatische omschakeling naar het Plan DKV Home Care op de leeftijd van 65 jaar. De automatische omschakeling gebeurt zonder nieuwe medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie en met behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie.

Daarnaast is er vanaf 65 jaar ook een vrijstelling van premiebetaling voorzien voor het plan DKV Home Care in geval van zware zorgbehoefte in residentiële zorg.

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

Extra-wettelijk pensioen : Axa Belgium (Pension Plan Pro)

Het betreft een gamma van 2e pijler producten voor zelfstandigen. In de hybride contracten kan zowel in een Tak 21 als in Tak 23 oplossing gespaard of belegd worden. Het innovatief karakter weerspiegelt zich op 2 niveaus:

– op Tak 21 is een verticale garantiestructuur van toepassing: net zoals bij een spaarrekening zal de verzekerde kunnen genieten van eventuele toekomstige rentestijgingen. De verzekeraar past in voorkomend geval de nieuwe rentevoet, zowel op de nieuwe stortingen als op de reeds gedane stortingen, toe, zelfs indien deze vroegere stortingen eerder genoten van een lagere rentevoet;

– de Levenscyclusstrategie: deze investeringsstrategie heeft als doel om zowel de stortingen als de reserve van het contract in lijn te brengen met de leeftijd en de risicobereidheid van de zelfstandige. Binnen deze strategie worden zowel de stortingen als de opgebouwde pensioenreserve optimaal verdeeld over meer en minder risicovolle beleggingen.

De verzekerde kiest zijn risicobereidheid, en AXA beheert op een automatische manier de premie- en reservetoewijzing. Op specifieke vooraf bepaalde momenten worden de gestorte premies in minder risicovolle beleggingen geïnvesteerd: aandelenfonds, obligatiefondsen, … (= Lifecycle Invest).

Ook wordt automatisch voorzien in een “rebalancing” van de premies & opgebouwde pensioenreserves van Tak 23 naar Tak 21, indien de klant wenst te opteren sterkere risicoafbouw (= Lifecycle mixed). De verdeelsleutel ligt van bij aanvang van het contract vast, en staan in functie van de leeftijd van de klant.

Ook de omgekeerde mogelijkheid bestaat: de klant wenst van “secure” over te stappen naar een meer risicovolle investering. Bij deze keuze verlaat de klant de Levenscyclusstrategie en opteert om zelf de verdeelsleutel te bepalen (vrij beheer), eventueel in overleg met zijn makelaar.

– Investering : Belfius Insurance (Belfius Invest Target Income)

Deze levensverzekering van het type 23 voorziet in een ‘jaarlijks terugbetalingsobjectief’. De beheerder probeert een bepaald percentage van het gestorte kapitaal minimaal ter beschikking te houden, dat uitgekeerd wordt via automatische vaste maandelijkse afkopen. Dit terugbetalingsobjectief geeft de beheerder voldoende bewegingsruimte om via een actief beheer nog mooie potentiële rendementen te halen.

Het contract voorziet bij aanvaarding door de verzekeraar automatisch in een aanvullende verzekering ‘afhankelijkheid’. Hierdoor keert de maatschappij bij zware en permanente zorgbehoevendheid (lichamelijk of psychisch) van de verzekerde levenslang een maandelijks bedrag uit. En dit vanaf de maand na de einddatum van het contract. Om een tussenkomst van deze verzekering te genieten mag de verzekerde maximum 80 jaar en 11 maanden zijn op het moment dat hij zorgbehoevend wordt. Het bedrag dat de verzekerde ontvangt, is gelijk aan de maandelijkse afkopen (met een maximum van 3.500 euro per maand) berekend op de eerste storting in het contract. Het bedrag ligt dus vast voor de volledige duur van het contract.

Trofee Digitalisatie

Allianz Benelux

De laatste jaren is Allianz erin geslaagd makelaar én klant te ondersteunen in een zowel verstandige als noodzakelijke shift van Universal Life naar Unit Linked. Waar dit begon met de beleggingsverzekeringen, breidde dit verder uit naar Pension & Protection met tak21/23 mogelijkheden in zowel pensioensparen, langetermijnsparen als individuele pensioentoezegging (IPT) én – sinds 2018 Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Ook in Employee Benefits werd deze evolutie ingezet.

Voor de makelaar wordt de digitale ondersteuning verder uitgebouwd met tools zoals:

– het portaal Opportunity 23: een tool die het advies van tak 23 ondersteunt en ook de sectorvragenlijst bevat;
– ProLink Campaign: CRM tool (customer relationship management) voor marketingacties;
– ProLink Life Investment voor beleggingscontracten;
– ProLink Life Plan voor Pension & Protectioncontracten, op PC en iPad.

In 2018 werd ook in Employee Benefits een belangrijk digitaal succes geboekt in de verbreding van de effectieve beleggingskeuze, zowel in het algemene aanbod met een vernieuwde Lifecycle, als bij de overname van enkele pensioenfondsen. Hiervoor werd een specifiek digitaal platform ontwikkeld waarmee de aangeslotenen een vrije beleggingskeuze konden maken tussen tak 21 en de bestaande tak 23 fondsen, gekoppeld aan hun leeftijd (Life Cycle), gesteund op een online analyse (vergelijkbaar met Opportunity 23: cf. hierboven).

Beste publiciteitcampagne

NN («Lancering van het merk NN»)

Levensverzekeraar NN in België is beschermings- en pensioenexpert want in haar activiteiten focust ze op invaliditeit-, overlijdens-, en pensioenoplossingen (Tak 23). Het is haar ambitie om de meest persoonlijke verzekeraar van het land te zijn. Haar motto luidt dan ook ‘voor alles wat jou uniek maakt’. In de hoedanigheid van beschermingsexpert vindt NN het belangrijk om het debat rond gezondheid en geluk te inspireren en aan te wakkeren. Iedereen is anders, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezond en gelukkig leven. En tegelijk is geluk een heel persoonlijk gegeven. Vanuit het geloof dat ieders welzijn en geluk zijn/haar eerste levensverzekering is, wil levensverzekeraar NN de Belg ondersteunen in zijn streven naar (meer) geluk.

Haar geluksexpertise uitbouwen doet NN in samenwerking met UGent via het Nationaal Geluksonderzoek. Op die manier brengt ze de fundamentele dimensies van ons bruto nationaal geluk in kaart. Met deze data wil NN de Belg niet alleen informeren, maar ook positief stimuleren om zijn geluk (deels) in handen te nemen. Sensibiliseren doet NN ook door enkele momenten te claimen als Nationale Geluksdagen. Eén daarvan is de Belgische Nationale Feestdag. Daarom lanceerde NN de 21-juli campagne. In haar campagnes zet NN échte mensen en wat hen als unieke individuen gelukkig maakt in de schijnwerpers. De oproep luidde: deel je kleine, persoonlijke momentjes van geluk met NN via gelukkigebelgen.be. Elke deelnemer maakte zo kans om zijn ultieme geluksmoment te winnen en op een unieke manier te beleven.

Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) en van FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

De criteria om de winnaar van de makelaarstrofee te bepalen, zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoek dat Benthurst om de twee jaar op de sector uitvoert. Het is een objectief onderzoek, zonder commercieel oogmerk en staat volledig onafhankelijk van Decavi. Alleen de antwoorden van makelaars, leden van Feprabel en van FVF, werden gebruikt om de winnaar van dit jaar aan te wijzen.

De makelaars moesten hun mening geven op basis van tal van indicatoren, beoordelingen en parameters zoals: de evaluatie van de ondersteuning en de rol van de inspecteur van de maatschappij, de kwaliteit van de dienstverlening en de instrumenten die de maatschappij biedt om offertes op te stellen en premies te berekenen, de acceptatie van dekkingen te verkrijgen en om snel en efficiënt polissen af te sluiten, de doeltreffendheid van de interne diensten van de maatschappij (bv. om snel contact op te nemen met de juiste persoon die het probleem zal oplossen), de hoogte van de vergoeding voor de prestaties en diensten van de makelaar, het aanbod van levensproducten (diversiteit, aangepast aan de behoeften, goede rendementen, innoverend), de duidelijkheid en leesbaarheid van de verstrekte documenten, het imago van de maatschappij bij de klanten, de opleidingen die de maatschappij voorstelt, de financiële soliditeit van de maatschappij, de prestaties van de computertoepassingen die de maatschappij ter beschikking stelt en het volume van de activiteiten met de maatschappij.

 

****************

 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:    DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg, Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net