De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2019

 Persbericht 2019

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2019

En de winnaars van 2019 zijn…

Op 24 april heeft de 15de editie plaatsgevonden van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer: de verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (14)

– materiële schade auto : omnium (13)

– rechtsbijstand Auto (7)

– fiets (9)

– moto (6)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)

– huurdersverzekering (6)

– brandverzekering-mede-eigenaars (7)

c) Mijn verantwoordelijkheid :

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (12)

d) Mijn gezondheid (4 nichespelers) :

– verzekering gezondheidszorgen

e) Mijn bedrijf :

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)

f) Mijn vakantie en mijn bijstand (5 nichespelers) :

– verzekering bijstand aan personen

– reisverzekering

g) Mijn package (7)

h) Innovatie (12)

i) Digitale (6)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel, verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

– Francis Vaguener, Voorzitter van de jury, Hoogleraar ICHEC en Directeur REACFIN Academy.

– Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

Katrien De Cauwer, Partner Insurance & Actuarial Services, Ernst & Young.

– Yves Thiery, Gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, Docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Filip Galle (FVF), Bestuurder FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen)

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch en EY.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

 • MJN MOBILITEIT 

BA Auto

AXA Belgium (Comfort Auto)

AXA Belgium stelt een interessant BA-contract voor omwille van verschillende redenen:

– de mogelijkheid om te genieten van de ‘Joker for You’ die de premie burgerlijke aansprakelijkheid beschermt, na een schadegeval in fout. En dit zolang de ‘Joker for You’ is toegekend;

– een verlaagd tarief voor wie weinig rijdt;

– een uitgebreide bijstand in geval van een ongeval (slepen voertuig, inzittenden naar huis of naar hun bestemming brengen, tracking van de pechdienst, …).De verzekerde kan ook kiezen om te genieten van een en dezelfde vervangingwagen gedurende de volledige herstellingsperiode en dit tot maximum 30 dagen;

– de waarborg EURO+, voor verzekerden met lichamelijke letsels na een verkeersongeval in Europa met het verzekerde voertuig. Niet alleen schiet AXA grotendeels het verschuldigde bedrag voor. AXA betaalt ook een aanvullende schadevergoeding zodat de verzekerden een vergoeding ontvangen die vergelijkbaar is met wat ze in België na een ongeval zouden ontvangen;

– wanneer een BOB het voertuig bestuurt en een ongeval in fout veroorzaakt, biedt de BOB-waarborg een dekking van de materiële schade aan het verzekerde voertuig maar ook van de lichamelijke letsels van de BOB.

Verzekering Materiële schade auto – Omnium

Axa Belgium (Comfort Auto)

In het kader van haar contract Comfort Auto werd onlangs de bescherming van het voertuig recent gewijzigd door de waarborgen gevoelig uit te breiden, met name:

– de dekking voor schade veroorzaakt door knaagdieren (zonder vrijstelling);

– de schade aan of diefstal van laadkabels van elektrische en hybride wagens (zonder vrijstelling);

– indien de vergoeding bij een totaalverlies van het voertuig niet volstaat om de lening aan de bank terug te betalen, dan vergoedt de verzekeraar het verschil op basis van de verzekerde waarde van de wagen.

Daarnaast zijn er ook twee nieuwe opties beschikbaar:

a) Nature protect: dekking voor schade veroorzaakt door natuurkrachten zoals hagel, storm, overstroming, …

b) Omnium XL: uitbreiding van de omniumwaarborg met een dekking voor indirecte verliezen, een uitbreiding glasbreuk (voor het glazen gedeelte van spiegels en koplampen), verlies van sleutels en een tussenkomst in de dierenartskosten voor een hond of kat die gekwetst raakt bij een verzekerd ongeval.

Binnen het luik ‘hulpverlening’, zijn er extra grote voordelen: de verlenging van de dekking in het buitenland van 3 tot 6 maanden, specifieke bijstand voor elektrische wagens en een verhoogde tussenkomst voor hotelkosten. En nieuwe, betalende opties (car travel, car travel XL en people travel) voor een zorgeloze vakantie in het buitenland.

Verzekering Rechtsbijstand Auto

– ARCES – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artike l)

Al voor het 7de opeenvolgende jaar is ARCES laureaat met het product “Artikel 1”. Wat de formule van ARCES typeert, is het unieke principe “beste van de markt” dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt ARCES zijn verzekerden de beste rechtsbijstand Auto aan. Want als bij schade een verzekerde betere voorwaarden van tussenkomst zou vinden op de Belgische markt, verbindt ARCES zich ertoe deze voorwaarden eveneens toe te passen.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen vervat in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die reeds tot de hoogste op de markt behoren.

– Aedes  onderschrijvingssagentschap (Pn1-Rechtsbijstand Auto)

De Rechtsbijstand auto van Aedes (onderschrijvingsagentschap: het risico wordt door MGA of Axa gedragen) heeft zeer interessante eigenschappen, waaronder:

– de beste waarborg op de markt (ze stemt zich af op eventueel betere algemene voorwaarden die de verzekerde op de Belgische markt zou kunnen vinden);

– psychologische bijstand aan het verzekerde slachtoffer bij een ongeval, met lichamelijke verwondingen of aan een ouder – in de hoedanigheid van verzekerde – die een kind verloren heeft dat de hoedanigheid van verzekerde had in een gedekt ongeval: het plafond is 1.250 EUR voor zover er geen enkele andere openbare of particuliere instelling als schuldenaar kan verklaard worden;

– Aedes engageert zich om steeds binnen de 24 uren te reageren op elke evolutie in een schadedossier. Indien Aedes de deadline niet zou respecteren, engageert het zich om een administratieve vergoeding aan de verzekerde te storten.

Moto Verzekering

AG Insurance (Motoverzekering)

AG Insurance biedt een zeer ruim gamma van specifieke en complete dekkingen om de motorrijder en zijn voertuig te verzekeren. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorrijders is gebaseerd op de BA voor automobilisten, met enkele unieke troeven: bijstand bij ongeval of lekke band, uitstekende dienstverlening van AG Team, mogelijkheid om het contract aan te vullen met waarborgen op maat voor de moto, zichzelf, enz.:

– Top Voertuig Moto: een omniumverzekering op maat van de moto met bijvoorbeeld 6 maanden zonder afschrijving en een vrijstelling naar keuze;

– Pack Moto+: een ideale uitbreiding van Top Voertuig Moto (18 maanden zonder afschrijving, een vergoeding voor lichamelijke letsels en zelfs voor toebehoren van de moto);

– Globale Verkeersongevallenverzekering: een verzekering die het volledige gezin beschermt. De motorrijder en zijn eventuele passagier, maar ook andere gezinsleden te voet, op de fiets, als bestuurder of als passagier van een auto.

– Top Bijstand: een zeer complete bijstand 7 op 7 dagen, 24 op 24 uur, voor zowel de moto en de gezinsleden, in België en in het buitenland;

– Rechtsbijstandsverzekering Moto: onmisbaar voor iedereen! De kosten van een juridische procedure zijn gedekt tot 50.000 euro.

Belangrijk: naast een aanbod voor moto’s, is er ook het Pack OmniMobility. Een pack afgestemd op fietsers en gebruikers van nieuwe voortbewegingstoestellen (elektrische fiets, hoverboard, monowheel, e-step en Segway).

Fietsverzekering

Aedes – onderschrijvingssagentschap (Pfiets)

De Pfiets-verzekering van Aedes (onderschrijvingsagentschap: het risico wordt door MGA of Axa gedragen) dekt alle soorten fietsen en verplaatsingsmogelijkheden door middel van vier onafhankelijke waarborgen: een BA aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen waarvan de motorische bijstand het mogelijk maakt om de 25 km/u te overschrijden, een Omnium (voor materiële schade, diefstal of totaal verlies; de verzekerde geniet ook technische en mechanische bijstand in België), een Lichamelijke ongevallen Fietser (voor het persoonlijk letsel van de fietser) en een Rechtsbijstand (wettelijke bescherming).

Elke dekking kan individueel worden afgesloten, zonder dat er een specifieke verzekering (auto, brand, enz.) aan gekoppeld is.

Ook de “kannibaalclausule” in Omnium blijft behouden, waardoor Aedes zich kan aanpassen aan de eventuele betere algemene voorwaarden op de markt.

Verplaatsingsmogelijkheden zoals elektrische monorails, hoverboards, elektrische rolstoelen kunnen alleen in Omnium en zonder bijstand worden verzekerd.

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AG Insurance (Top Woning)

Top Woning van AG Insurance, de uitgebreide oplossing voor woningen bij brand, waterschade, natuurrampen en veel meer, is dé referentie op de markt. De sterke troeven van deze ruime basisverzekering:

de 24 u/24 bijstand voor de woning na een schadegeval biedt de verzekerde gemoedsrust;

de uitstekende en snelle schaderegeling. De verzekerde heeft de keuze uit verschillende mogelijkheden. Hij kan kiezen voor herstel in natura, dan hoeft hij zelf niets te betalen en organiseert AG Insurance het herstel. Of hij kan kiezen voor de uitbetaling van de volledige som van de schade. In dat geval kan de klant kiezen om de schade zelf te herstellen of te laten herstellen, of zelfs om de herstelling niet onmiddellijk uit te (laten) voeren;

– kosten terugbetaald, zelfs zonder schadegeval: bijvoorbeeld voor het opsporen en herstellen van gaslekken.

Met deze brandverzekering kiest de verzekerde voor waarborgen volgens het principe ‘Alles is verzekerd behalve’. Zo is al zijn schade voor elk verzekerd risico gedekt, behalve enkele duidelijk omschreven uitsluitingen.

Daarnaast dekt Top Woning automatisch ook de deeleconomie-activiteiten van de verzekerde: als huurder of verhuurder, gratis of betalend, met of zonder tussenkomst van een platform:

– dekking van vandalisme en huurschade veroorzaakt door één van de gasten;

– dekking van de schade door vandalisme of de huurschade aan het gebouw of de inboedel als men tijdelijk zijn woning (of slechts een kamer) verhuurt via Airbnb bijvoorbeeld;

– dekking van schade aan een gehuurd vakantieverblijf of aan de meubels die erin staan. Of de kosten van de slotenmaker bij het verlies van de sleutels.

Bovendien kan de verzekerde zijn Top Woning uitbreiden volgens zijn eigen wensen en behoeften met de talrijke packs: Pack Woning & Assist+, Pack Diefstal+, Pack Tuin, Pack Zwembad…

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.377 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 13,27 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 2 maanden gratis voor elke nieuwe online onderschrijving. Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 261,87 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen!

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 4.230 EUR). Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance onderschrijvingssagentschap (product COCOON OF I.B.I.S.)

Het product COCOON OF I.B.I.S. (I.B.I.S. is een onderschrijver: het risico is technisch verzekerd door AXA Belgium, Baloise Belgium en Federale Verzekering) is werkelijk een polis «Alle Risico’s Behalve» waarvan de lijst met uitsluitingen teruggebracht is tot zijn éénvoudigste vorm. Enige voorwaarde om te genieten van deze formule: aanwezigheid van twee mede-eigenaars, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal. Hierna volgen enkele voorbeelden van de belangrijkste elementen van het product:

een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheiningen;

dekking storm zonder limiet van windsnelheid;

waterschade: geen uitsluitingen of interventielimiet;

dekking onroerende beschadigingen als gevolg van diefstal of poging tot diefstal tot 15.000 EUR;

mogelijke dekking van de indirecte verliezen ten belope van 10 % zonder bijpremie, voor nieuwe of recente bâtiments (minder dan 10 jaar);

– dekking van de inboedel tot 12.500 EUR;

vandalisme en kwaadwillig opzet: vergoeding tot 25.000 EUR met inbegrip van graffitischade;

vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom tot 2.500 EUR;

automatische dekking van BA gebouw en lift evenals de BA ten aanzien van derden zonder bijpremie;

integratie van een specifieke dekking rechtsbijstand om de mede-eigendom te vrijwaren wanneer, bijvoorbeeld,  een mede-eigenaar zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten niet betaald;

mogelijkheid tot integratie van een verzekering “onbetaalde huur” ten voordele van de verhuurder medeeigenaar.

Meer details op de site www.ibis-insurance.be  product COCOON OF I.B.I.S.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale: dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u… zijn gedekt behalve autonome elektrische fietsen waarvoor een verplichte inschrijving geldt. Het is ook zo voor het gebruik van drones van minder dan 1 kg (onder bepaalde voorwaarden) en tot maximum 25 kg bij gebruik boven erkende modelluchtvaartterreinen.

 • MIJN BEDRIJF

Verzekering Arbeidsongevallen

Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de hervatting van het werk een natuurlijke en automatische stap. Voor anderen vereist die werkhervatting echter een aanpassing van hun job of zelfs een volledige beroepsheroriëntering. Vanuit die bekommernis heeft Ethias beslist om een complete dienstverlening rond de competentiebalans voor te stellen die kan resulteren in een beroepsopleiding of een professionele re-integratie. Zo biedt Ethias haar verzekerden, die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, een programma voor begeleiding en professionele re-integratie dat uniek is in België. In samenwerking met Prorienta, een structuur gespecialiseerd in re-integratie, is deze totaalservice gebaseerd op een diepgaande competentiebalans en de uitstippeling van een professioneel project in nauw overleg met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel de werkhervatting bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

De dienst AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van apothekerskosten mogelijk en zorgt voor een terugbetaling aan de slachtoffers van een arbeidsongeval binnen de 24 uur. Het luik AssurKine zorgt voor een elektronisch derdebetalersysteem voor kinesisten.In de praktijk betekent dit dat de slachtoffers niets moeten betalen en dat de kinesisten ook niet op een terugbetaling moeten wachten. Ethias is de eerste verzekeraar gespecialiseerd in arbeidsongevallen die deze 2 digitale diensten aan haar verzekerden aanbiedt.

 • Mijn package

AG Insurance (Modulis Easy)

Businessklanten kunnen al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen bij AG Insurance groeperen in een handig dossier. Om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand). Een minimumpremie is geen vereiste.

Ontdek de verschillende voordelen:

‘Goedeklantbonus’: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;

unieke clausule ‘30 %’ voor Top Handel, Formule BA en Formule 24. Beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;

4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis BakkerBanketbakker, het Pack Modulis Restaurant, het Pack Modulis Voedingswinkel.

 • MIJN BIJSTAND

  Verzekering Bijstand aan personen 

Europ Assistance (jaarlijks VIP-contract Europa)

Op basis van welbepaalde vaststellingen, heeft Europ Assistance een gloednieuw productengamma gelanceerd. Personen die tijdens hun vakantie Europa verlaten (22% van de reizigers verlaat Europa), hebben immers de neiging om naar steeds verdere en exotische bestemmingen te reizen. De Belgische reiziger gaat gemiddeld één of twee keer per jaar op vakantie voor een verblijf van ongeveer 14 dagen. Daarnaast gaat 6% van de Belgen naar de wintersport. Het nieuwe aanbod maakt een onderscheid in de gedekte regio (reizen in Europa of wereldwijd), de duur van de reis (14 dagen, 3 maanden of 1 jaar), richt zich al dan niet tot de sportieve reiziger, en biedt mobiliteitsopties (pechbijstand in Europa, fietsbijstand en bijstand aan andere lichte vervoermiddelen in België, vervangwagen in België).

De jury heeft het jaarlijkse contract VIP Europa bekroond (dat ook een annulerings- en een bagageverzekering bevat). Het contract dekt een doorlopend verblijf in het buitenland van maximaal 3 maanden en vertoont in het bijzonder de volgende kenmerken: onbeperkte medische kosten, repatriëring van de verzekerde en zijn begeleiders, vervroegde terugkeer om familiale redenen, vergoeding voor niet-gebruikte vakantiedagen, bijstand aan bagage bij verlies of diefstal, tussenkomst bij  vertraging van bagage van meer dan 12 uur (250 EUR per persoon), dekking van de materiële schade aan de huurwagen, enz.

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

 DKV Belgium (DKV Hospi Flexi)

Met DKV Hospi Flexi geniet de verzekerde van een onbeperkte terugbetaling van zijn medische kosten bij een hospitalisatie met respect voor zijn budget. Bij deze verzekering wordt de verzekerde aangespoord om een verantwoorde kamerkeuze te maken. Indien de verzekerde voor persoonlijke redenen er bewust voor kiest om in een individuele kamer te verblijven, wordt een eigen bijdrage van 150 euro per ziekenhuisopname met overnachting in rekening gebracht. Voor een daghospitalisatie waarbij de verzekerde de kamer slechts enkele uren bezet, is een tweepersoonskamer perfect aangepast en wordt deze volledig terugbetaald.

Daarnaast zijn er in het hospitalisatiegamma ook 2 andere producten:

a) DKV Hospi Select biedt een onbeperkte bescherming binnen het DKV netwerk van partnerziekenhuizen voor een budget dat onder controle blijft. De verzekerde heeft de mogelijkheid het kamertype te kiezen in functie van de aard van de interventie en dit zowel voor hospitalisaties met overnachting als voor daghospitalisatie. Hij geniet ook van een onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer in ziekenhuizen die niet tot het partnernetwerk behoren. Alle Belgische ziekenhuizen worden als partner beschouwd in 2019. Deze lijst wordt elk jaar op 1 januari geüpdatet en gepubliceerd op dkv.be.

b) DKV Medi Pack speelt in op de vervaging van de grenzen tussen hospitalisatie en medische verzorging buiten een hospitalisatie. Dankzij deze formule is de verzekerde heel het jaar door verzekerd voor medische kosten (doktersbezoek, geneesmiddelen, nieuwe brilglazen, kinesitherapie,…) en is hij ook onbeperkt gedekt in geval van hospitalisatie in een tweepersoonskamer.

DKV houdt zich aan haar belofte. De beste zorgen. Levenslang.

 • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

Europ Assistance (Jaarlijks annulatieverzekering NoGo)

NoGo wint, eens te meer, de prijs van de beste jaarlijkse reisannulatieverzekering. De uitgebreide waarborgen van het contract liggen aan de basis van deze keuze: de verzekering biedt een waarborg reisannulatie, reiswijziging en reisvergoeding. Ze dekt een groot aantal gebeurtenissen en geldt voor alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden: reizen van korte of van lange duur, reizen in België of in het buitenland (de forfaitaire prijs per formule wordt bepaald ongeacht het aantal reizen).

De verzekering biedt een aantal optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding “professionele reizen”, de uitbreiding van het “plafond NoGo” en de uitbreiding “bagage” (met een waarborg “vertraging van de bagage”). Voor deze laatste bestaat er een basisformule en een “superiorformule”.

·       Trofee van de Innovatie

– AG Insurance (Pack CarSharing)

Met het Pack CarSharing speelt AG Insurance in op het toenemende belang van de deeleconomie. Particulieren delen tegenwoordig niet enkel auto’s met elkaar, maar ook een woning, kennis en allerlei soorten goederen en diensten. Daarom heeft AG Insurance ook de bestaande producten Top Woning en Top Familiale (met de aanvulling Pack Familiale+) klaargestoomd voor deze economie van morgen.

Pack CarSharing beschermt de verzekerde als hij zijn eigen voertuig verhuurt, maar ook als hij zelf een wagen huurt (ingeschreven in België) via een online deelplatform of bij een professioneel verhuurbedrijf. De wagen is verzekerd bij om het even welk autodeelplatform. De verzekerde kan bovendien rekenen op juridische bijstand bij een geschil met de huurder van zijn wagen of met het platform zelf. Het Pack CarSharing kan als een uitbreiding op de autoverzekering onderschreven worden of als omniumverzekering die alleen van toepassing is op de risico’s huur en verhuur.

– Axa Belgium (Medehuur)

AXA is momenteel de enige Belgische verzekeraar die zich positioneert op het segment van de medehuurders met een aanbod speciaal gericht op het beantwoorden van hun behoeften. Het aanbod medehuur van AXA heeft specifiek ontwikkelde uitbreidingen voor de medehuurders (in functie van de dekkingen die zij afsluiten) die aan hun eigen behoeften beantwoorden zoals:

dekking van de gemeenschappelijke en privatieve inhoud van alle medehuurders;

uitbreiding van de rechtsbijstand tot conflicten verbonden met de medehuur/met de verhuurder;

uitbreiding van de BA Privé-leven met de dekking BOB, met name een dekking van de schade veroorzaakt aan het voertuig van één van de medehuurders als dit voertuig wordt bestuurd door een andere medehuurder omdat de eigenaar van het voertuig niet meer in staat was om te rijden.

Dit aanbod stelt eveneens dienstverleningen voor die buiten het zuivere verzekeringskader liggen: om de AXA-klanten-medehuurders dagdagelijks te begeleiden, heeft AXA in samenwerking met ‘Legal Tech Lawbox’ een specifieke minisite ontwikkeld waarop zij een overeenkomst voor medehuur op maat kunnen invullen. Het betreft een document waarop zij onderling de manier van functioneren en samenwonen kunnen formaliseren. Het document beantwoordt aan de voorschriften die vastgelegd zijn in de regionale decreten inzake de medehuurovereenkomst. Dit document wordt niet gevraagd door AXA als verzekeraar maar is een extra dienstverlening die wordt verleend aan de AXA-klanten-medehuurders.

 • Trofee Digitale

– Makelaars : Generali Belgium (Quick Quote Home)

Generali Belgium (Athora Group) lanceert een wereldwijde primeur: de Quick Quote Home. In minder dan één minuut kunnen makelaars het tarief voor een brandverzekering aan hun klanten of prospecten voorleggen. Op basis van een foto van een woning kan een makelaar onmiddellijk de waarde van het huis en de prijs van de premie berekenen. Het volstaat om een foto van de woning met de app te nemen. De app verrijkt automatisch de foto met externe gegevens, wat resulteert in een 3D-simulatie van de woning. Via het gebruik van artificiële intelligentie en geolocalisatie herkent het systeem alle nodige parameters. De makelaar moet enkel het niveau van afwerking van de woning specificeren. De makelaar kan naar behoefte nog waarborgen aanvinken (diefstal, rechtsbijstand, home-assistance…) en de offerte aanpassen.

De tool werkt ook zonder foto. De makelaar hoeft dan enkel het adres van de woning in te voeren. De tool is beschikbaar voor partnermakelaars via tablet/smartphone en alle besturingssystemen (iOS, Android, Microsoft,…).

– Particulieren : Ethias

Ethias zet zich continu in om originele functionaliteiten toe te voegen, bestaande diensten te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen die speciaal voor digitale toepassingen zijn ontworpen. Het is de bedoeling om het reeds zeer complete gamma (11 producten kunnen namelijk digitaal worden onderschreven) voortdurend uit te breiden naargelang de technische vooruitgang en de evolutie van de samenleving, en tevens in lijn te blijven met de verwachtingen en behoeften van de verzekerden. Naast standaardproducten zoals de autoverzekering, de bijstandsverzekering of de woningverzekering voor huurders belichaamt de hospitalisatieverzekering het digitale DNA van de verzekeraar: op het vlak van gezondheidszorg biedt Ethias alle begunstigden de mogelijkheid om een offerte aan te vragen, een contractaanvraag in te dienen, een schadegeval aan te geven en de afhandeling/terugbetaling ervan op te volgen.

Zo werden in 2018 ook de diensten AssurPharma (elektronische verzending van apothekerskosten) en AssurKINE (derdebetalersysteem) verder verbeterd. Zij bieden de klant/begunstigde voortaan de mogelijkheid om vrijwel automatisch hun apothekerskosten en kinesitherapiesessies terugbetaald te krijgen. Ethias kan immers 97 % van de aanvragen automatisch verwerken zonder menselijke tussenkomst (optische lezing van attesten, afrekeningen …), wat een zeer snelle terugbetaling voor de verzekerde mogelijk maakt.

 • Trofee Preventie

Allianz Benelux (CyberSafe)

Na Allianz Connect Home en de app Bonus Drive, is het nu Allianz CyberSafe dat als laureaat uit de bus komt in de categorie Preventie van de Decavi trofeeën. Preventie? Echt een prioriteit! Allianz Benelux blijft innoveren, zowel voor de particuliere als voor de professionele klanten.

De particuliere klanten beschikken al over Allianz Connect Home, een innovatief concept dat de verzekering Home Plan aan de app Allianz Connect koppelt voor een gepersonaliseerde preventie, en over de app Bonus Drive die het rijgedrag van voorzichtige bestuurders beloont. Voor de professionele klanten heeft Allianz eerder al “Worksafe” gelanceerd. Een unieke tool die de verzekerden Arbeidsongevallen voorstelt om hun ongevallenpreventieniveau te evalueren en hun strategie op dat gebied te perfectioneren. Dit jaar legt de maatschappij het accent op digitale preventie met “CyberSafe”.

CyberSafe vult het product Cyber Plan aan en stelt een globale aanpak van cyberrisico’s voor: preventie, verzekeringsproduct en bijstand. Dit ecosysteem is het antwoord op een van de grootste bedreigingen voor bedrijven in België. Volgens de laatste Allianz Risk Barometer staan cyberrisico’s inderdaad bovenaan de lijst van bedrijfsrisico’s. Op basis van enkele vragen stelt deze onlinepreventietool klanten en prospecten in staat een check-up te maken van de cyberrisico’s van hun bedrijf.  Het verslag met de resultaten en de risicodiagnose (laag, gemiddeld, hoog) wordt via mail doorgestuurd. Er staan ook tips and tricks in om het bedrijf zo goed mogelijk te beschermen, en een link naar een zoekmotor om een partnermakelaar te vinden.

Dit initiatief is de perfecte aanvulling op de tool WorkSafe en biedt bedrijven een globale preventieoplossing, zowel voor hun werknemers als voor hun data. Door innovatieve preventieoplossingen en praktische en performante tools aan te bieden, werkt Allianz Benelux perfect samen met klanten en makelaars om ongevallen, en ook de frequentie en de gevolgen ervan, te verminderen.

·  Trofee van de beste Publiciteitscampagne

– Allianz Benelux (“Allianz Bonus Drive”)

Allianz Benelux heeft in 2018 de app Allianz Bonus Drive geïntroduceerd bij het grote publiek met een ‘awareness’ en ‘app install’ campagne. De app Allianz Bonus Drive meet heel eenvoudig, via de smartphone, het rijgedrag van de bestuurder. Na installatie detecteert de app automatisch wanneer je een autorit maakt en wordt de rijscore berekend op basis van de volgende criteria: remmen, snelheid, tijdstip en locatie, telefoongebruik tijdens het autorijden.  Iedereen kan de app vrijblijvend uitproberen gedurende 2 maanden, ‘Try Before You Buy’.  Deze rijscore resulteert in een mogelijke korting die men vervolgens ontvangt bij het afsluiten van een autoverzekering met Allianz Bonus Drive bij de makelaar. Zo kan de bestuurder tot 50% korting ontvangen op z’n autoverzekering.

«In 2019 werd de ‘app-install’ campagne aangevuld met een content campagne die we voerden met onze partner voetbalclub RSC Anderlecht. Tijdens deze campagne leggen we de nadruk op het Drive Safely-aspect en willen we de consument gaan sensibiliseren. Door te vertrekken vanuit een zeer relevant en sociaal topic is deze content campagne veel meer dan een publiciteitscampagne.  Binnen de content van ‘Drive Safely’ zorgt de app Allianz Bonus Drive ervoor dat we het rijgedrag inzichtelijk maken en zo de bestuurder aanzetten om beter te rijden».

De app Allianz Bonus Drive sluit volledig aan bij de positionering die Allianz uitdraagt, ‘Durf gerust. Met Allianz aan je zij.’ Allianz wil klanten in hun kracht zetten door producten, diensten en tools te ontwikkelen die hen ondersteunen in het nemen van beslissingen.  Allianz wil de betrouwbare partner zijn die, samen met de makelaar, naast hen staat.

– Brocom (“Je Makelaar, Je beste Verzekering”)

De campagne «Je Makelaar, Je beste Verzekering» heeft als doel het verhogen van de notoriëteit, het beter bekend maken van de toegevoegde waarden van de makelaar en het creëren van een ‘makelaarsreflex’ inzake verzekeringen.

Om de notoriëteit blijvend te doen groeien (36% in 2018), werd de campagne van het Autosalon weergegeven op 2.500 abribussen doorheen het hele land: met een sterke herkenning van het logo en de kleurcode (blauw vinkje). Het imago van de makelaar blijft zeer positief: competent, beschikbaar, bereikbaar en efficiënt. We willen laten zien dat de makelaar vandaag de dag op een toepasselijke manier de verwachtingen van klanten in hun dagelijks leven beantwoordt. Daarom benadrukken de films op sociale media steeds één van de verschillende troeven van de makelaar. Voor het Autosalon maken we bijvoorbeeld een vergelijking tussen de keuze van auto’s en de verschillende opties op het Autosalon en de diversiteit van het voorstel van de makelaar. Dit dankzij zijn onafhankelijke status die hij bekomt door met verschillende verzekeringsmaatschappijen samen te werken. De #BedanktMakelaar versterkt de vertrouwensrelatie en sympathie die men heeft met zijn makelaar.

Bovendien maakt de aanwezigheid van de makelaar op internet en Google via gerichte banners deze toegankelijker voor jonge internetgebruikers en moedigt hen aan om contact op te nemen met hun makelaar. Onze aanwezigheid op het Autosalon maakt de makelaar nog beter zichtbaar en beschikbaar (30.000 uitgedeelde tassen en 1.400 deelnemers aan de wedstrijd en de virtuele realiteit). De andere thema’s volgen zich het ganse jaar op: Batibouw, geld en beleggingen, vakantie, mobiliteit, pensioen. Voor elke thematische campagne wordt een marketingpack ontwikkeld om de activering van de campagne in de kantoren en op de digitale kanalen van de makelaars te vergemakkelijken. Deze worden door de consument als gemakkelijk te begrijpen, geloofwaardig en relevant beschouwd.

De website www.makelaarinverzekeringen.be en de sociale media ‘makelaar in verzekeringen’ op Facebook, LinkedIn en YouTube zijn er ter ondersteuning.  Deze campagnes worden ook systematisch verspreid door de federaties Feprabel en FVF, door de 10 partnermaatschappijen, alsook door de 2500 leden-makelaars.

·  Trofee van de Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel (Fédération des courtiers en assurances et des intermédiaires financiers de Belgique) en FVF (Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen).

De makelaars moesten hun mening geven op basis van tal van indicatoren, beoordelingen en parameters zoals: de evaluatie van de ondersteuning en de rol van de inspecteur van de maatschappij, de kwaliteit van de dienstverlening en de instrumenten die de maatschappij biedt om offertes op te stellen en premies te berekenen, de acceptatie van dekkingen te verkrijgen en om snel en efficiënt polissen af te sluiten, de doeltreffendheid van de interne diensten van de maatschappij (bv. om snel contact op te nemen met de juiste persoon die het probleem zal oplossen), de hoogte van de vergoeding voor de prestaties en diensten van de makelaar, het aanbod van niet-levensproducten (diversiteit, aangepast aan de behoeften, innoverend, enz.), de duidelijkheid en leesbaarheid van de verstrekte documenten, het imago van de maatschappij bij de klanten, de opleidingen die de maatschappij voorstelt, de financiële soliditeit van de maatschappij, de prestaties van de computertoepassingen die de maatschappij ter beschikking stelt en het volume van de activiteiten met de maatschappij.

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:   

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg.

Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :           

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net