DECAVI VERZEKERINGSTROFEEËN 2008

Op 29 oktober vond de negende editie plaats van de Levensverzekeringsawards: 12 verzekeraars werden bekroond in verschillende categorieën voor hun rendabiliteit, hun verzekeringskarakteristieken, hun communicatie en hun innovatie.

Op 29 oktober kwamen de verzekeraars, in Brussel, samen in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-eerste minister en minister van financiën, voor de uitreiking van de Levensverzekeringsawards. Meer dan 300 personen waren aanwezig op ‘de jaarlijkse afspraak’ waar de beste levensverzekeringsproducten werden bekroond.

Een lichtpunt in de huidig financiële conjunctuur, die ons eraan herinnert dat de rendementen van het verleden geen garantie bieden voor de toekomst !

De jury beslist…

De Levensverzekeringsawards die sinds negen jaar worden georganiseerd kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, en partners uit de sector – zoals Brocom (die de makelaars vertegenwoordigt) PricewaterhouseCoopers, die beide een actieve rol spelen in de jury, CSC, Scor Global Life en Axis .

Deze jury bestond dit jaar uit de volgende personen:

de Heer Piere Devolder, Professor KUL, Voorzitter van de jury
de Heer Patrick Cauwert, CEO, Feprabel
de Heer Paul Baekeland, Voorzitter van de Commissie “Leven” van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF)
de Heer Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd Bestuurder Decavi
de Heer Gérard Vandenbosch, Directeur, Watson Wyatt
de Heer Niki Serruys, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers

De jury nam beslissingen op basis van de weerhouden criteria, namelijk de rendabiliteit, de technische verzekeringskenmerken van het product en de communicatie, met andere woorden de manier waarop de verzekeraar over het betrokken product communiceert.

De weging die het reglement inhield stond toe dat een verzekeraar, die op basis van de voorbeelden van gevraagde return niet de beste rendabiliteit had, zich toch nog kon inhalen via de twee andere criteria.

De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.

De criteria
We bekijken de gehanteerde criteria even in detail.

Rentabilité : le jury a tenu compte, par exemple, des points suivants : le return affiché (ou les tarifs mentionnés par les assureurs pour les catégories relatives aux couvertures décès) pour les 3 horizons de placements demandés dans les différents exemples (sur 1, 3 et 5 ans notamment pour les produits de type Branche 23), les frais d’entrée et de gestion et enfin les frais et pénalités, qui permettent également d’étudier la liquidité du produit. Le jury a tenu compte des frais de sortie pratiqués au niveau de la formule étudiée, des frais de transfert appliqués (par exemple, au niveau de la Branche 23, pour passer d’un fonds à l’autre) et des éventuels forfaits et pénalité financière (liée à l’évolution des taux d’intérêt).

La pérennité des conditions contractuelles proposées a également été prise en compte : notamment l’évolution de la garantie de taux et la stratégie appliquée en matière de participations bénéficiaires (ce dernier critère ne valant pas pour les catégories relatives à la Branche 23).

Pour les formules à taux garanti, les durations des cash flows des actifs et du passif ont été renseignées.

Rendabiliteit: de jury hield rekening met de volgenden punten: de behaalde return (of de tarieven die door de verzekeraars worden vermeld in de categorieën in verband met de overlijdensdekkingen) voor de drie beleggingshorizonten die in de verschillende voorbeelden gevraagd werden (over 1, 3 en 5 jaar voor de producten van Tak 23), de instap- en beheerskosten en de kosten en boetes, die ook toelaten om de liquiditeit van het product te bestuderen. De jury hield rekening met de uitstapkosten voor de bestudeerde formule, met de toegepaste transferkosten (bij Tak 23 bijvoorbeeld om van het ene fonds naar het andere over te stappen) en eventuele forfaits en financiële boetes (gekoppeld aan de evolutie van de rentevoeten).

Ook met de langdurigheid van de voorgestelde contractuele voorwaarden werd rekening gehouden, meer bepaald met de evolutie van de rentewaarborg en de strategie die wordt toegepast betreffende winstdeelname (dit laatste criterium geld niet voor de categorieën verbonden met Tak 23).

Voor de formules met gewaarborgde rente werd er ook rekening gehouden met de duur van de cashflowsvan de activa en de passiva.

 

Kenmerken van de verzekering: de volgende criteria werden in aanmerking genomen:
* De bijkomende financiële waarborgen: voor ‘Tak 23’. Er wordt rekening gehouden met eventuele ‘kliks’ of nog een kapitaalgarantie.
* De bijkomende dekkingen: bijkomende verzekering die het risico van invaliditeit en ongevallen dekt.
* De financieringswijze van het contract: wordt er in het contract een eenmalige premie voorzien of heeft de verzekerde de mogelijkheid om regelmatige stortingen te doen?

Communicatie:
* De kwaliteit van de informatie (op vlak van juistheid, gepastheid en duidelijkheid) die meegedeeld wordt bij de ondertekening van het contract.
* De kwaliteit van de informatie die gegeven wordt in de loop van het contract (op basis van dezelfde criteria).
* De kwaliteit van de informatie verstrekt aan de leden van de jury (op basis van dezelfde criteria).

Natuurlijk werd een systeem van weging toegepast: iedere categorie en subcategorie van criteria kreeg een verschillende weging.

De laureaten

We vermelden per categorie, de genomineerden en de weerhouden winnaar(s) in het vet.

Voor de categorieën ‘Tak 23’ vermelden we voor de genomineerden de weerhouden fondsen; bij de winnaars vermelden we eveneens de naam van het gamma waartoe het winnende fonds behoort.

Voor de categorie Sectoraal fonds werden twee winnaars weerhouden: een Belgische verzekeraar en een verzekeraar die opereert volgens de vrije dienstverlening (VDV).

Formule met vrije stortingen en afhalingen, type Universal Life

– Formule met gegarandeerde rentevoet van meer dan 0,50%

Genomineerden :             AFER Europe (Rekening met Vrije Stortingen en Opvragingen), Allianz (Invest for Life Classic), Nateus (Onyx Safe)

Laureaat :                                     Allianz (Invest for Life Classic)

Naast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden gratis gedeeltijke opnames te doen, onthouden we vooral dat Invest for Life Classic, met een minimum gegarandeerde rente van 2,5 %, over de laatste 6 jaar gemiddeld 5,29 % opbracht. Hiermee realiseert Invest for Life het hoogste gemiddelde rendement in zijn categorie.

– Formule met gegarandeerde rentevoet tot en met  0,50 %

Genomineerden : Dexia Insurance Belgium (Safe Invest Bonus by Dexia), Dexia Insurance Belgium (DVV : Atlantica Maxima), Generali Belgium (Crescendo Dynamico)

Laureaat :             Generali Belgium (Crescendo Dynamico)

Naast de uitstekende verzekeringskenmerken is er ook het rendement van 6,60 % in 2007 (en van 6,75 % in 2006).

 

Kapitalisatieproduct (Tak 26)

Genomineerden : FEDERALE Verzekering (Nova Deposit), Generali Belgium (Ventisei Dynamico), Nateus (Onyx Capital)

Laureaat :                         FEDERALE Verzekering (Nova Deposit)

FEDERALE Verzekering afficheert het beste rendement op basis van het becijferde voorbeeld (een storting van 100.000 EUR op 1 januari 2007 resulteerde in een kapitaal van 105.285,78 EUR op 30/6/2008). Dit dankzij de gewaarborgde rentevoet (basisintrest van 4 % + 0,50 % getrouwheidsintrest), de afwezigheid van instap-en uitstapkosten voor een product bestemd voor particulieren en bedrijven.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen  (VAPZ)

Genomineerden : Fortis Insurance Belgium (VAPZ), Generali Belgium (Genibizz Protection en Pension),Securex Leven (VAPZ “Balanced” en “Dynamic” van Securex Optimal )

Laureaat : Securex Leven (VAPZ “Balanced” en “Dynamic” van Securex Optimal )

Het VAPZ van Securex Optimal is een totaalconcept. Het voorziet, naast een uitgebreid sociaal luik, de keuze tussen een Balanced-formule met een gewaarborgde intrestvoet van 3,25% of een Dynamic-formule die mikt op hogere winstdelingen. Er zijn geen uitstapkosten.

Gewaarborgd inkomen

Genomineerden : Mercator Verzekeringen (Gewaarborgd inkomen), Vivium (Omzetverzekering)

Laureaat :             Vivium (Omzetverzekering)

Deze formule – onderschreven door een bedrijf – heeft tot doel het bedrijf te beschermen (met als doelgroep de zaakvoerder) door een rente uit te keren : deze rente is afhankelijk van het omzetcijfer. Het tarief is zeer concurrentieel.

Groepsverzekering voor kleine ondernemingen

Genomineerden : Generali Belgium (Geniflex), Nateus (Fortuna Cristal/Fortuna Motiv)

Laureaat :             Generali Belgium (Geniflex)

Behalve de verschillende volledige invaliditeits- en overlijdensgaranties, onthouden we dat bij Geniflex, een luik hospitalisatie bestaat in partnership met DKV. Met een meer interessant rendement stelt Geniflex voor elke situatie een aangepaste oplossing voor.

Renteformule

Genomineerden : Axa Belgium (TwinStar), Dexia Insurance Belgium (Safe Invest Rent by Dexia)

Laureaat :             Axa Belgium (TwinStar)

Met deze formule krijgt de verzekeringnemer een levenslange rente, ofwel meteen na het afsluiten (TwinStar Today), ofwel na een wachttijd van minstens tien jaar (TwinStar Tomorrow). Zonder afstand van het kapitaal en met een aantrekkelijke fiscale behandeling!

Tak 23 : Fonds low risk

Genomineerden : Fortis Insurance Belgium (Combi 75/25 World), Generali Belgium (Euro Bonds),Nateus (Onyx Multimanager Degroof Global Isis Low)

Laureaat : Nateus (Onyx Multimanager Degroof Global Isis Low)

Degroof Global Isis Low Equity Low afficheert zeer interessante rendementen op 3 en 5 jaar. Voeg hier eveneens aan toe de bijkomende overlijdensdekkingen, de mogelijkheid om gratis geldopnames te verrichten en de dagelijkse consultatie via internet.

 

Tak 23 : Fonds medium risk

Genomineerden : Nateus (Onyx Multimanager Carmignac Patrimoine), Fortis Insurance Belgium (Best Of Market Opportunities), NELL (BKCP Opportunities Carmignac Patrimoine) (*)

Laureaten :             Nateus (Onyx Multimanager Carmignac Patrimoine)

NELL (BKCP Opportunities Carmignac Patrimoine) (*)

Carmignac Patrimoine van Nateus afficheert veruit het beste rendement op 1, 3 en 5 jaar.

Voor NELL (*), merken we – naast de zeer goede rendementen – op dat er geen uitstapkosten zijn, wel specifieke overlijdensdekking (in optie) en de mogelijkheden tot automatische arbitrage zonder kosten.

 

Tak 23 : Fonds high risk

Genomineerden : Generali Belgium (New European & Italian Opportunities), Nateus (Carmignac Emergents), NELL (BKCP Opportunities Invesco Taiga) (*)

Laureaten :             Generali Belgium (New European & Italian Opportunities)

NELL (BKCP Opportunities Invesco Taiga) (*)

Het fonds van Generali afficheert een aantrekkelijke gemiddelde stabiliteit  op 1, 3 en 5 jaar, met interessante verzekeringskenmerken (talrijke overlijdensdekkingen en de mogelijkheid tot automatisch geplande opnames, enz.).

Investco Taiga van NELL (*) afficheert het beste rendement van alle deelnemers in deze categorie (op 1, 3 en 5 jaar). Voor de rest, verwijzen wij naar de commentaar hierboven voor de categorie medium risk.

Tak 23 : Sectoraal fonds

Laureaat : Allianz (Capital Focus)

Dit fonds belegt niet in één specifieke sector maar baseert haar beleggingspolitiek op een regelmatige sectoriële rotatie in de meest belovende sectoren (nu 50 % in de farmasector en 50 % in de energiesector). Capital Focus afficheert een uitstekend rendement op periodes van 1, 3 en 5 jaar.

 

Overlijdensverzekering (constant kapitaal : opeenvolgende eenmalige premies)

Genomineerden : Axa Belgium, Nateus, ZA Verzekeringen

Laureaat :             ZA Verzekeringen

ZA Verzekeringen afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van haar formule Flexi Cover T1). Bovendien is de medische acceptatie zeer eenvoudig (op basis van 5 vragen).

Tijdelijke overlijdensverzekering (schuldsaldoverzekering)

Genomineerden : Axa Belgium, Cardif, ZA Verzekeringen

Laureaat :             Cardif

Cardif afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van haar formule Hypo Protect (formule Classic) en talrijke bijkomende dekkingen (vrijstelling van premiebetaling bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid…).

Innovatie

Genomineerden : Fortis Insurance Belgium (Pension@work), Nateus (Securente)

Laureaat :             Fortis Insurance Belgium (Pension@work)

Pension@work is een flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden uit KMO’s tot 50 werknemers. Innoverend aspect : enige «on line» pensioenplan gericht op de specifieke behoeften van KMO’s in België.

Beste publiciteitscampagne

Laureaat : Mercator Verzekeringen (“Dames, spaar voor uw pensioen”)

Mercator is vertrokken vanuit het idee dat vrouwen nog te weinig aan individuele pensioenvorming doen. De campagne is eigenlijk enkel gericht op vrouwen maar door de manier waarop ze creatief vertaald werd, spreekt ze ook mannen aan. De verzekeraar speelt in op thema’s die vrouwen sterk bezighouden en doet dat op een confronterende manier zodat ze ook voor mannen herkenbaar zijn.

Makelaars

Laureaat : AXA Belgium (gamma CREST)

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des producteurs d’Assurances de Belgique).

(*) Formule gecommercialiseerd in het kader van de vrije dienstverlening (VDV).

 

Bekroonde categorieën

De awards werden in de volgende categorieën toegekend:

1) De verzekering Universal Life: deze verzekering legt de klemtoon op het pensioen en biedt een gewaarborgde rente die alleen geldt voor de reeds gestorte premies en niet voor degene die nog moeten worden gestort. De gewaarborgde rente kan dus tijdens de duur van het contract variëren.
2) Kapitalisatieproduct (Tak 26) gekenmerkt door een gewaarborgde rente vanaf de ondertekening en geen overlijdensdekking.
3) Renteformule.
4) De overlijdensverzekering: de verzekeraar stort een overlijdenskapitaal bij het overlijden van de verzekerde.
5) De levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen (‘Tak 23’ genoemd, zonder gewaarborgd rendement). Gemengde fondsen (van het type high risk, medium risk, low risk) en sectorale fondsen werden geanalyseerd.
6) Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): speciale formule voor zelfstandigen.
7) Groepsverzekering voor kleine ondernemingen.
8) Gewaarborgd inkomen
9) De vindingrijkheid van de verzekeraars: een award voor innovatie in levensverzekering werd toegekend.
10) De ‘beste reclamecampagne’.
11) De award van de makelaars: op basis van een opiniepeiling bij de Belgische makelaars die leden zijn van Feprabel (in het Franstalige landsdeel) en de FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (in het Nederlandstalige landsdeel).

Voor iedere categorie werd een Belgische verzekeraar bekroond. De wedstrijd stond nochtans open voor verzekeraars die in België actief zijn in het kader van de vrije dienstverlening (VDV). Die term slaat op de buitenlandse verzekeraars die verzekeringsformules aanbieden op Belgische bodem.

Voor sommige categorieën werd een award toegekend aan een Belgische en aan een buitenlandse verzekeraar. De verzekeraar die opereert in het kader van de vrije dienstverlening werd bekroond, indien hij even goed of beter was dan de Belgische verzekeraar die als winnaar uit de bus kwam.
****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg
Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo
Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/